Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP") jsou platné a účinné od 1.4.2021 a vztahují se na uzavírání všech kupních smluv mezi společností TOP LIGHT spol. s r.o. se sídlem Praha 4 - Nusle, Na strži 1702/65, IČ: 481 09 266 (dále jen „Prodávající") a zákazníkem (dále jen „Kupující") realizovaných v souvislosti anebo na základě koupě zboží z nabídky Prodávajícího (dále jen „Zboží") v internetovém obchodě na adrese https://www.toplight.cz/ (dále jen „Internetový obchod"), resp. na služby nabízené a poskytované Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem Zboží. Není-li v těchto OP nebo mezi stranami výslovně sjednáno jinak, práva a povinnosti stran vztahující se ke Zboží se užijí obdobně také pro poskytování služeb.

1.2 Tyto OP jsou v souladu s §1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"), neoddělitelnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu postupem dle článku 2 těchto OP (dále jen „Kupní smlouva"), pokud se Kupující s Prodávajícím výslovně nedohodli na odlišných podmínkách. 

1.3 Znění těchto OP může Prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé z Kupních smluv uzavřených před účinností nových OP.

  1. Způsob uzavření Kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod

2.1.1 Internetový obchod obsahuje nabídku Zboží, které Prodávající nabízí k prodeji. Součástí každé nabídky konkrétního Zboží je též označení Zboží a popis jeho vlastností, údaj o konečné ceně v české měně včetně všech daní a poplatků, skladové dostupnosti, nákladech na dodání Zboží a informace o způsobu použití, je-li to s ohledem na charakter Zboží potřebné.

2.1.2 Kupující vloží vybrané Zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do virtuálního košíku. Po přihlášení Kupujícího, po zaregistrování se pomocí platných přístupových údajů, případně po vyplnění identifikačních údajů v případě nákupu bez registrace, je Kupující vyzván ke zvolení způsobu dodání Zboží a způsobu platby za Zboží. Je-li kterákoli tato služba zpoplatněna, Kupující je automaticky informován o ceně této služby a o konečné ceně nákupu.

2.1.3 Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním (potvrzením) objednávky Kupující akceptuje nabídku Zboží vloženého do košíku a nabízených služeb, souhlasí s těmito OP a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

2.1.4 Prodávající po doručení objednávky Kupujícímu potvrdí její doručení elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce, v pracovní dny zpravidla do 24 hodin po doručení objednávky.

2.1.5 Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat Zboží v souladu s Kupní smlouvou a těmito OP a Kupujícímu vznikne povinnost toto Zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není dále povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím v případě, kdy jde o osobu, která dříve podstatným způsobem nebo opakovaně porušovala Kupní smlouvu či tyto OP anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

2.1.6 Veškerá prezentace Zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Popis a technické specifikace Zboží, které jsou uvedené v Internetovém obchodě, se v průběhu času mohou změnit. Prodávající si vyhrazuje právo tyto informace v případě potřeby aktualizovat či změnit.

Chyby v popisech a technických specifikacích jsou vyhrazeny. Obrazová dokumentace Zboží je orientační a nemůže 100% odpovídat skutečnosti. Toto se týká především odstínu barevného provedení. Odstínovou odlišnost barev může ovlivnit mnoho faktorů jako například světelné poměry při pořizování snímků zboží, pozdější korekce obrazu nebo odlišná kalibrace zobrazovacího zařízení na straně kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.1.7. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané Zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

2.1.8 Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito OP a prohlašuje, že měl možnost se s těmito OP seznámit před jejím uzavřením. Tyto OP jsou Kupujícímu kdykoliv dostupné na této adrese: https://www.toplight.cz/ a Kupující je zároveň musí odsouhlasit před potvrzením objednávky.

2.1.9 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.

  1. Platební podmínky

3.1 Cena Zboží je platná v okamžiku uveřejnění nabídky Prodávajícím v Internetovém obchodě. Platby za dodání Zboží, ostatní služby a případné další poplatky podle těchto OP nejsou zahrnuty v ceně Zboží, ale jsou účtovány samostatně a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je Kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výšku navyšuje, o čemž je Kupující před odesláním (potvrzením) objednávky informován. 

3.2 Pokud se strany nedohodnou jinak a Internetový obchod umožňuje zvolit některý z níže uvedených způsobů platby, je Kupující oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit dohodnutou cenu za Zboží v termínu určeném v Kupní smlouvě, a to následujícími způsoby: 

(i) na dobírku, tj. v hotovosti při doručení poštou nebo jinou přepravní službou;

(ii) bezhotovostním převodem před dodáním Zboží na účet Prodávajícího vedený u ČSOB, a.s., č.: 250775554/300; 

3.3 V případě platby na dobírku je kupní cena za Zboží splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dní od uzavření Kupní smlouvy, pokud nestanoví daňový doklad lhůtu delší.

3.4 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen při uhrazení kupní ceny za objednané Zboží uvést variabilní symbol platby oznámený mu Prodávajícím na vystaveném platebním dokladu (faktuře) – variabilním symbolem bude číslo faktury; závazek Kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu je splněný okamžikem připsání kupní ceny na účet Prodávajícího.

3.5 Za poštovné a balné jsou účtovány poplatky podle platného ceníku doručovatele.

3.6  Při objednávce v Internetovém obchodě nebude účtováno dopravné následovně:

- při přepravě Zásilkovnou u objednávky nad 1000Kč s DPH

- při přepravě DPD u objednávky nad 1000,-Kč s DPH

  1. Dodací podmínky

4.1. Internetový obchod

4.1.1 Zboží je skladem, pokud není v Internetovém obchodě uvedeno jinak. Zboží, které je skladem, je Prodávajícím expedováno během 1-3 dnů, popř. po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího, je-li kupní cena hrazena bezhotovostně předem.

4.1.2 Kupující je povinen objednané Zboží převzít a při převzetí Zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat. Převzetí Zboží potvrdí zákazník na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého Zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné Zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak Kupující povinen učinit neprodleně, tj. nejpozději do 2 pracovních dnů, poté a oznámit zjištěné vady Prodávajícímu.

4.1.3 Zásilky, které se Prodávajícímu vrátí jako nevyzvednuté, jsou zasílány Kupujícímu znovu jen na jeho vyžádání, a Kupující je vždy povinen zaplatit Prodávajícímu poštovné za opětovné odeslání. Kupující je v každém případě povinen uhradit Prodávajícímu alespoň náklady na poštovné a balné.

4.1.4  O odeslání Zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) bude Prodávající e-mailem informovat Kupujícího při expedici Zboží ze skladu Prodávajícího. Doručení Zboží vykoná příslušný dopravce Prodávajícího, v termínu uvedeném v potvrzení přijetí (akceptace) objednávky nebo v Internetovém obchodě (zpravidla půjde o následující pracovní den po expedici Zboží). V případě, že Kupující Zboží v dohodnutém termínu nepřevezme nebo není možné je z důvodů na straně Kupujícího doručit, a to ani opakovaně v náhradním termínu, je Zboží vráceno zpět Prodávajícímu. Zboží není doručováno do místa určeného Kupujícím, které je mimo území České republiky, pokud není v individuálním případě dohodnuto jinak.

  1. Odpovědnost za vady

5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodané Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při jeho převzetí má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2 Skladování Zboží musí odpovídat podmínkám stanoveným v příslušných technických listech jednotlivých druhů Zboží, jinak podmínkám obvyklým pro příslušný druh Zboží.

5.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu - spotřebiteli záruku za jakost v délce trvání 3 roky od převzetí Zboží, kterou Kupujícímu garantuje, že Zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel nebo že si zachová obvyklé či dohodnuté vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady výrobků, které mohou vzniknout postupem času, např. vlivem chemických procesů a mohou snížit nebo znehodnotit užitné vlastnosti výrobků. Na tyto vady poskytuje prodávající záruční dobu 6 měsíců ode dne převzetí Zboží Kupujícím - spotřebitelem.

5.4 Při reklamaci Kupující prokáže původ Zboží předložením faktury, popř. záručním listem, pokud byl ke Zboží vystavený. Pokud není Kupující schopný potřebné doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem. Reklamace musí být písemná, popř. e-mailová. Kupující může pro reklamaci použít formulář pro reklamaci.

5.5 Nemá-li Zboží dohodnuté či obvyklé vlastnosti dle článku 5.1 těchto OP, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není‑li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.6 Reklamace Zboží včetně odstranění vady bude vyřízena zpravidla do pěti (5) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složitější technické zhodnocení stavu Zboží nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace; v této lhůtě je Prodávající povinen Kupujícího vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.7 V případě, že došlo k poškození Zboží při jeho dopravě dopravcem, je Kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného Zboží a dodané Zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou Kupujícím zjištěno až po převzetí Zboží, musí Kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti Prodávajícího.

5.8 Záruka za jakost se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním Zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

  1. Podmínky zpracování osobních údajů

6.1 Podmínky zpracování osobních údajů jsou řešeny v samostatném dokumentu GDPR přístupném na Internetové stránce Prodávajícího.

  1. Odstoupení od smlouvy u Internetového obchodu

7.1 Kupující -  spotřebitel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím Zboží. Kupující může pro odstoupení použít formulář pro odstoupení smlouvy. Odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za účinné také tehdy, je-li odstoupení poslední den lhůty odesláno Prodávajícímu na adresu uvedenou v článku 1.1 těchto OP. V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší.

7.2 Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel. Kupující – spotřebitel prokáže původ Zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke Zboží dodávaný) nebo jiným způsobem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením Zboží nese Kupující - spotřebitel. 

7.3 Odstoupí-li Kupující – spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu Kupující – spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

7.4  Jestliže však Kupující – spotřebitel zvolil při objednání Zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající na svém Internetovém obchodu nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání Zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

7.5 Zboží je Kupující – spotřebitel povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození Zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se Zbožím. Kupující – spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

7.6 Kupující – spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího - spotřebitele nebo pro jeho osobu; Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující – spotřebitel z obalu vyňal.

  1. Kupující, který není spotřebitelem

8.1 V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 7 těchto obchodních podmínek.

8.2 Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsány v příslušném rejstříku podle českých právních předpisů.

  1. Doručování

9.1 Pokud nebude dohodnuto jinak, všechna korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručována písemně, elektronickou poštou nebo osobně.

9.2 Za doručovací adresu Prodávajícího se rozumí adresa uvedená v článku 1.1 těchto OP či elektronická adresa info@toplight.cz .

  1. Závěrečná ustanovení

10.1 Všechny právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou nebo těmito OP se řídí občanských zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.2 Kupní smlouva včetně OP je uchovávána Prodávajícím v elektronické podobě.

10.3 Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na Internetových stránkách uvedené, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví třetích osob. Názvy a označení Zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

10.4 V případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem, vyplývajícím z Kupní smlouvy, má Kupující - spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení sporu z Kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na návrh Kupujícího – spotřebitele podaného u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující – spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.   

10.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Přihlášení k účtu

Email
Heslo
Přihlásit
Registrace uživatele Žádost o změnu hesla
Top

Košík (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky

Košík (0)

Zobrazit košík Obchodní podmínky
Menu